دوره روانکاوي


نحوه آموزش : سه وجهی(Tripartite)

1. کلاسی (Didactic) : چهار سال کلاس تئوری و تکنیک روانکاوی

بخش تئوری : منتخبی از متون کلاسیک و نویسندگان مهم در مکاتب Ego Psychology و Object Relations

(British ، American and Independent Schools) ؛ Self Psychology سنتی ، گرایش‌های جدید در Relational Psychoanalysis ،
 Self Psychology ، Intersubjectivity ؛ و تحقیقات روی نوزادان .

بخش بالینی:

شامل مهارت های اولیه ، مشاهده زنده درمان ، مشاهده فیلم های درمانی ، سوپرویژن زنده ، تئوری‌های تکنیک و درمان در روانکاوی، بیماری زایی، تشخیص افتراقی ، درمان بیماری‌های روانی بدوی، و کنفرانس های بیمار بالینی است.


2. روانکاوی آموزشی (Training Psychoanalysis) شخصی : حداقل 300 ساعت و حداقل 4 بار در هفته با یکی از روانکاوان مورد تائید انستیتو که می‌باید قبل یا بی درنگ بعد از آغاز دوره آموزش آغاز شود .

اهداف درمانی روانکاوی آموزشی شخصی ذاتاً همان اهدافی است که درمان روانکاوی شخصی دارد، با توجه ویژه‌ای به رها سازی کاندید از عوامل ناخودآگاهی که با توانایی او در احساس کردن، فکر کردن و کار کردن بعنوان یک روانکاو مداخله می‌کنند.

اهداف آموزشی روانکاوی آموزشی شامل درک و تسلط بر مشکلات شخصیتی و ‌آزاد شدن از نگرش‌های ناخودآگاه، عوامل شخصیتی، و تعصب‌هایی که باعث تداخل در توانایی انجام درمان تحلیلی بصورت مستقل و با کیفیت می‌شوند هستند. روانکاوی باید بتواند یک تجربه شخصی از نیروهای ناخودآگاه و مقاومت‌ها، تداعی آزاد، انتقال، 1working through، رشد تدريجي و خاتمه درمان را برای یک کاندید فراهم آورد .

روانکاوی تلاش می‌کند که به کاندید کمک کند که از ثبات شخصیتی بالا، ذهن باز، انعطاف، و بلوغ برخوردار شود. بسیار مهم است که توانمندی کاندید در مشاهده خود، تأمل راجع به خود، و نهایتاً خودکاوی که برای نگهداری یک جایگاه تحلیلی لازم هستند رشد کند. روانکاوی شخصی، همچنین تجربه لازم برای کاوش در اعماق کارکردهای روانی فرد را برای کاندید فراهم می‌سازد.

مدتی از زمان روانکاوی شخصی می‌باید با مدت بسزایی از کار تحلیلی نظارت شدة کاندید توأم باشد. داشتن این فرصت برای کاندید که واکنش‌های شخصی خود را نسبت به فضای درمان تحلیلی ( و فضای Supervision) در حین اینکه بیماری را تحلیل می‌کند مورد بررسی و پیگردی قرار دهد برای رشد خود بعنوان یک روانکاو ضروریست .

طول کامل روانکاوی شخصی، بعد از حداقل 300 ساعت، یک موضوع فردی است که توسط روانکاو و کاندید تعیین خواهد شد. کاندید یا روانکاو هر یک می‌توانند روانکاوی شخصی‌ای که بصورت مطلوبی جلو نمی‌‌رود را قطع کنند. در صورت لزوم، فرد می‌تواند روانکاوی آموزشی خود را با روانکاو آموزشی متفاوتی ادامه دهد .

طبق قوانین بسیار روشن انستیتو، روانکاو آموزشی رازداری شدیدی را نسبت به محتوای روانکاوی آموزشی می‌باید حفظ نماید. روانکاو در بحث‌های کمیته‌های انستیتوراجع به آموزش و یا Supervision کاندید شرکت نمی‌یابد و در مورد بیمار خود به انستیتو اطلاعاتی جز شروع، گزارش تعداد ساعات جلسات تحلیلی، قطع یا خاتمه روانکاوی اکیداً نمی‌دهد. (مگر در سه دوره اول آموزشی، در صورت لزوم و با تأیید کمیته آموزش و صرفاً راجع به موضوعات آموزشی).

3. انجام روانکاوی‌های تحت نظارت (Supervised Analyses) : انجام روانکاوی‌های تحت نظارت بعد از تکمیل 50 ساعت سوپرویژن فردی در رواندرمانی تحلیلی، 75 ساعت روانکاوی شخصی، اتمام ترم اول آموزشی، و توصیه مکتوب کمیته پیشرفت و تائید کمیته آموزش می‌تواند آغاز شود . کاندید باید فرم "آغاز انجام روانکاوی تحت نظارت" را در پایان ترم اول یا حداکثر تا شروع سال سوم از سایت انستیتو گرفته، نام خود و مشاورش را درج کرده، به امضاء سوپروایزر برساند و با تاریخ به مسئول هماهنگی های آموزشی بازگرداند. سپس مسئول هماهنگی های آموزشی فرم را در اختیار کمیته پیشرفت قرار می‌دهد. این فرم براساس  پیشرفت کاندید و ارزیابی آمادگی وی برای شروع روانکاوی تحت نظارت تنظیم می‌شود و برای بررسی و تصویب به کمیته آموزش فرستاده می‌شود . پس از بررسی توصیه‌های کمیته پیشرفت توسط کمیته آموزش،‌ تصمیم نهایی گرفته می‌شود و در صورت تصویب آمادگی کاندید برای آغاز کسب تجربه انجام روانکاوی، معرفی نامه ای به کاندید داده می شود که می تواند با آن در کلینیک تخصصی انستیتو کسب تجربه خود را آغاز نماید . دانشجو " فرم 6 ماهه ساعات روانکاوی تحت نظارت" را پس از اتمام هر هفته درمانی باید به تأئید مسئول بخش درمان و مسئول فنی کلینیک تخصصی برساند. این فرم هر شش ماهی یک بار باید به مسئول هماهنگی های آموزشی انستیتو تحویل داده شود و فرم جدید جهت تکمیل شش ماه بعدی دریافت شود. در انتها این فرم ها سند تجربه بالینی برای تکمیل این نیاز عملی آموزشی با شرایط زیر محسوب خواهند شد :

سه 2Control Case با حداقل 200 ساعت Supervision انفرادی توسط 3 روانکاو مورد تائید انستیتو برای این نیاز آموزشی باید تحلیل شوند. در روانکاوی های تحت نظارت، بیمار باید 4 یا 5 بار در هفته و در هر جلسه 45 یا 50 دقیقه دیده شود. بیماران باید از هر دو جنسیت باشند . ما بین شروع Control Caseها باید حداقل 6 ماه فاصله باشد. با هر Supervisor حداقل 50 ساعت Supervision لازم است. هر سه Control Case باید در 50 ساعت اول Supervision، هفته‌ای یک ساعت Supervision داشته باشند . دو Control Case باید حداقل به مدت 2 سال تحت Supervision قرار بگیرند. بعد از 50 ساعت اول، کمیت ادامه Supervision توسط Supervisor و کاندید بصورت توافقی تعیین خواهد شد . یک Control Case باید نزدیک به اتمام درمان شود. هیچ بیماری توسط دو Supervisor فردی تحت نظارت قرار نخواهد گرفت. با اجازه کمیته پیشرفت و Supervisor فعلی، کاندید می‌تواند از Supervisor دیگری در صورتی که Supervisor فعلی او در دسترس نباشد Supervision بگیرد . Supervisor فردی کاندید نباید روانکاو کاندید باشد .


برنامه درسي دوره آموزش روانكاوي

63 واحد یا 1134 ساعت کلاسی

هر واحد 50 دقیقه در 18 هفته

*واحدهای دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی که قبلاً گذرانده شده اند.

**واحدهایی که کاندید در صورتیکه از طریق دوره رواندرمانی تحلیلی وارد دوره روانکاوی شده باشد، ممکن است گذرانده باشد و در این صورت لازم نیست دوباره بگذراند. در غیر این صورت در ترم های پیشنهادی زیر یا زمانبندی دیگری با تایید کمیته آموزش بایست بگذراند.

ترم یک

1.تئوری روانکاوی (1): 2 واحد (اصول اصلی روانکاوی)

2.رشد (1): 1 واحد (نوزادی و تحقیقات روی نوزادان، دلبستگی)

* 3. مشاهده زنده درمان (1): (150 دقیقه) (3واحد)

مشاهده زنده درمانگر(یکی از اعضاء هیئت علمی انستیتو) از طریق آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن

* 4. تکنیک (1): تمرین مهارت‌های اولیه (Basic Skills) (75 دقیقه) (1/5 واحد)

 • سکوت و گوش دادن بدون مداخله
 • گوش دادن به احساس غالب
 •  پیگردی احساس
 •  پیگردی معنا(1)

*5. مشاهده فیلم درمانی (1): (100 دقیقه) (2 واحد)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) و مقالات کلاسیک در تکنیک به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد.


ترم دوم

1.تئوری روانکاوی (2): 2 واحد روانشناسی Ego

2.مقالات کلاسیک در تکنیک، جو تحلیلی، چهارچوب و قوانین اخلاقی: 1 واحد 

*3. تکنیک (2): تمرین مهارت‌های اولیه : (1/5 واحد)

 •  پیگردی تاریخی
 • پیگردی معنا (2)
 • دنبال کردن تداعی های بیمار (1)
 • تم اصلی (1)
 •  Confrontation
 •  مداخله در بحران

 

* 4. مشاهده فیلم درمانی (2): (2 واحد)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های انستیتو، محتوای درسی کلاس تکنیک (2) به نمایش درمی آید.


ترم سوم

1. رشد (2) : 1 واحد ( نوپایی، اوایل کودکی و دوره نهفتگی )

2. تعبیر خواب: 1 واحد


ترم چهارم

1. تئوری روانکاوی (3): 2 واحد – (مِلانی کلاین و British Object Relations) 

2. رشد (3): 1 واحد – (نوجوانی، بزرگسالی)

*3. مشاهده زنده درمان (2): (3واحد)

مشاهده زنده درمانگر( یکی از اعضاء هیئت علمی کامل یا ارشد) از طریق آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن

**4.Supervision زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی(1): (4 واحد)

از بین کاندیدهای این دوره، چند نفر براساس صلاحدید و توصیه سوپروایزرها و مشاور کاندیدها در کمیته پیشرفت و همچنین تمایل شخصی هر یک از کاندیدها برای گرفتن سوپرویژن زنده انتخاب و با هر یک از آنها در این کلاس به صورت عملی کار خواهد شد. هر کاندید برحسب انتخاب خود بين 3 تا 5 جلسه درمانی با بیمارش خواهد داشت که توسط یکی از اعضاي هیئت علمی يا هيئت علمي پيوسته به صورت زنده نظارت خواهد شد. این بدان معناست که در حالی که کاندید بیمار را می بیند، سوپروایزر ریز و درشت علمکرد درمانی کاندید را مشاهده و بازخوردهای خود را به صورت کتبی همزمان با جلسه و شفاهی پس از جلسه در بحث به او انتقال می دهد. کاندیدهای دیگر کلاس نیز ازاین مشاهدات استفاده خواهند کرد. آخرین جلسه سوپرویژن به جمع‌بندی مطالب آموزشی و فهمیده شده توسط کاندید و سوپروایزر تخصیص داده می شود. 
قبل از شروع ترم، بیماران چنین کاندیدهایی یا توسط خودشان و سوپروایزراو معرفی و تایید شده اند و یا می باید کلینیک تخصصی معرفی و توسط کمیته پیشرفت تائید شده باشند. در هر روز کلاس ، یک کاندید بیمار خواهد دید: 30 دقیقه برای بحث قبل از شروع جلسه، 50 دقیقه با بیمار و 90 دقیقه برای سوپرویژن بعد از جلسه در نظر گرفته می شود.
گاهی بجای انجام فعالیت فوق، بطور مثال، زمانی که کاندید کافی برای دریافت سوپرویژن زنده تأیید نشده باشند، وقت کلاس به بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو اختصاص داده خواهد شد. در حین چنین فعالیتی سوپروایزر/ مدرس کلاس همان درمانگر در فیلم درمانی که برای تحلیل نشان داده می‌شود خواهد بود و او راجع به جزئیات تکنیکی کار خود در جلسه درمانی، چگونگی دنبال کردن فرایند و محتوا، تجربه و افکار شخصی خود (شامل انتقال متقابل) و اشتباهات و یا نقاط کور خود صحبت خواهد کرد. 

ترم پنجم

1. آسیب شناسی روانی(1): 1 واحد – (اختلالات خویشتن در سطح بالا، trauma)

2. تئوری های عمل درمانی : (1 واحد )

ترم ششم

1.تئوری روانکاوی (4): 2 واحد – (سالیوان – کلاینی‌های مدرن و American Object Relations )

2.آسیب‌شناسی روانی (2): 1 واحد – (اختلالات رشدی زود هنگام)

ترم هفتم

1.کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (1): 2 واحد

2. تئوری روانکاوی (5): 2 واحد – (Independent School of Object Relations I)

**3. Supervision زنده/ بررسی جزئیات تکنیک تحلیلی (2): (4واحد)
کاندیدها در این کلاس، در صورت آمادگی,  می‌توانند سوپرویژن زنده دریافت کنند و یا در صورت امکان تعدادی از جلسات کلاس‌ها به تحلیل جزئیات تکنیک در فیلم‌های درمانی اختصاص داده خواهد شد.


**4. انتقال متقابل : ( 2 واحد )
در این کلاس کاندیدها در مورد انتقال متقابل هایی که خود در درمان بیمارانشان تجربه کرده اند گزارش خواهند داد و تاثیر مثبت و منفی آنها در فرایند درمان به بحث کشیده خواهد شد . در ضمن مقالات کلیدی معاصر مرتبط نیز مطالعه خواهند شد .

ترم هشتم

1. خواب در کار بالینی: 1 واحد

2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (2): 2 واحد

**3. خاتمه زودرس درمان : ( 2 واحد )
امکان دارد که کاندیدها در اوایل کار بالینی خود با ریزش در برخی بیماران خود روبرو باشند . بنابراین آنها چنین مواردی را در کلاس گزارش خواهند داد . با حضور مدرس مجرب دلایل آشکار و نهفته چنین پدیده ای مورد بحث و کاوش قرار خواهد گرفت تا "درس" و نتیجه گیری لازم در مورد تاثیر شخصیت و مهارت های بالینی و نظری دانش پژوه انجام پذیر شود .


ترم نهم

1. تئوری روانکاوی (6): 2 واحد – (Independent School of Object Relations II) 

2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (3): 2 واحد


ترم دهم

1. فرایند تحلیلی: 1 واحد 

2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (4): 2 واحد


ترم یازدهم

1. تئوری روانکاوی (7): 2 واحد – (روانشناسی خویشتن)

2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (5): 2 واحد


ترم دوازدهم

1. تئوری روانکاوی (8): 2 واحد – (روانشناسی خویشتن معاصر، رویکردهای جدید در روانکاوی)


2. کنفرانس ادامه دار Case های بالینی (6): 2 واحد

شرایط تکمیل دوره :

1. تکمیل 63 واحد (1134 ساعت) درسی در تئوری و تکنیک و سوپرویژن با معدل حداقل B و گذراندن واحدهای پیش نیاز تعیین شده توسط مدرسین یا کمیته پیشرفت

2. تکمیل 50 ساعت سوپرویژن فردی در رواندرمانی تحلیلی

3. تکمیل حداقل 300 ساعات روانکاوی آموزشی

4. تکمیل انجام روانکاوی های نظارت شده بر اساس کاتالوگ

5. تکمیل 200 ساعت سوپرویژن فردی در روانکاوی 

6. تکمیل 400 امتیاز آموزشی : شرکت در سخنرانی ها ، ارائه سخنرانی و مقاله ، کلاسهای کوتاه مدت ، فعالیت های اجرایی و تدوینی در کمیته ها

7. تکمیل 150 ساعت تجربه کاری با بیماران سخت ( مصاحبه ، تشخیص ، گزارش نویسی )

8. ارائه پایان نامه بصورت  گزارش کتبی از یک بیمار روانکاوی و دفاع از آن ،حداقل نمره B

9. گذراندن امتحان شفاهی در آخر دوره ،حداقل نمره B

10. تائید وضعیت دانشجویی توسط کمیته آموزش

11. تکمیل دوره آموزشی با اکتساب حداکثر زمان مجاز غیبت موقت در 8 سال

تذکر درباره گواهی تکمیل دوره : اخذ گواهی تکمیل دوره روانکاوی به منزله مجوز یا پروانه کار برای ارائه خدمات روانشناختی نیست و به عنوان مدرکی دانشگاهی تلقی نمی‌گردد .


تقویم ترم‌های آموزشی :

غالب کلاسها روز یک شنبه برگزار می شوند. کلاسهای ستاره دار روزهای شنبه و دوشنبه یا چهارشنبه و پنج شنبه برگزار می شوند.

ترم پائیز : اوایل مهر تا اواسط بهمن

تعطیلی ما بین ترم : 2 هفته

ترم زمستان : هفته ی آخر بهمن + 3 هفته اول اسفند + 14 هفته ( که در صورت امکان بلافاصله بعد از 13 فروردین آغاز گردد )

تعطیلات تابستان : مرداد و شهریور


هزینه‌ها برای دوره آموزش روانکاوی

شهریه ثابت : ترمی 500/000 تومان، سال دوم به بعد سالی 10 تا 20 درصد اضافه می گردد.
هزینه هر واحد درسی: 125،000 تومان(سال اول)؛ سال دوم به بعد سالی 10 تا 20 درصد اضافه می گردد.
پرداخت شهریه به شیوه‌ی قسط بندی در هر ترم: فقط برای دانشجویان عزیزی که توانایی پرداخت کامل شهریه را به صورت کامل نداشته باشند، بعد از بررسی و تایید مسئول هماهنگی های آموزشی قابل انجام است.
درمان شخصی: قابل مذاکره با درمانگر/ روانکاو.
 Supervision فردی: قابل مذاکره با Supervisor .
کمک هزینه از انستیتو: پس از گذراندن شرایط مورد نیاز برای آغاز کسب تجربه بالینی ، هر دانش پژوه دوره رواندرمانی تحلیلی یا کاندید روانکاوی خواهد توانست درمان بیماران را در کلینیک تخصصی انستیتو، با گرفتن Supervision آغاز کند. دانشجو از این بخش عملی آموزشی خود 25% از ویزیت دریافتی انستیتو بابت درمان بیماران خود یا ارجاع داده شده به وی را کسب خواهد کرد.

هزینه ترجمه متون روانکاوی برای کاندیدهای دوره روانکاوی: بعداً اعلام می شود.

شرایط قسط بندی شهریه

درخواست قسط بندی شهریه را دانشجو به مسئول هماهنگی های آموزشی به طور کتبی باید ارائه کند تا پس از بررسی و موافقت فرم قسط بندی را تکمیل و تاریخ های سررسید قسط‌ها مشخص می‌شود.

قسط بندی به شکل ترمیک انجام می‌شود: در زمان ثبت نام برای شروع هر ترم تحصیلی نصف مبلغ شهریه همان ترم به عنوان قسط اول شهریه ثبت نام دریافت می‌شود و باقی مانده شهریه در دو قسط مساوی طی مدت 14 هفته باید پرداخت شود. مهلت پرداخت قسط دوم 7 هفته از تاریخ سر رسید مطابق با تاریخ شروع قسط بندی و مهلت پرداخت قسط سوم 14 هفته پس از تاریخ شروع سررسید می‌باشد،که توسط مسئول روابط عمومي تعیین می‌شود . نصف مبلغ شهریه اگر باقی مانده اعشاری داشت به سمت پایین گرد می‌شود.

برای هر قسط که باید هر 7 هفته پرداخت شود اگر یک هفته تاریخ پرداخت سر رسید قسط از زمان مقرر به تعویق بیفتد مبلغ قسط به همراه دیر کرد یک هفته‌ای محاسبه می‌شود و چنانچه دانشجو مبلغ هر قسط را ( به همراه دیر کرد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط ) پرداخت نکند از ادامه شرکت در کلاس‌ها محروم و از روند آموزشی انستیتو کنار گذاشته خواهد شد .


 


پذيرش در دوره :‌

شرایط پذیرش در دوره آموزش روانکاوی1

پيش نياز تحصيلي

 •  حداقل مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های روانشناسی یا مشاور یا
 •  حداقل مدرک پزشکی

2

پیش نیاز آموزشی در انستیتو

 • تکمیل دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی یا
 • تکمیل دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی یا
 • گذراندن دو سال اول دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا
 • تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

3

شخصیت

دارای شخصیتی ، بالغ ، توانمند ، با استعداد و مناسب

4

انگليسي

تسلط نسبتا خوب به زبان انگليسي( اکثر متون مفصل خواندنی در دست ترجمه هستند)

5

مصاحبه

 • موفقیت در جلسات مصاحبه با کمیته پذیرش قبل از ورود به "دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی "
 • موفقیت در مصاحبه های کمیته پیشرفت قبل از ورود به این دوره جدید و توصیه آنها به کمیته پذیرش
 •  موفقیت در مصاحبه های کمیته پذیرش و توصیه آنها به کمیته آموزش
 •  تائید نهایی کمیته آموزش
- تقویم ، روش و مراحل

1. فرایند تکرار توالی انتقال / مقاومت ، بینش تجربی ، تجربه جدید و رشد .

2. بیمار روانکاوی آموزشی و تحت نظارت .

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.